EXODUS 1S Support

EXODUS 1S Support Menu

設定預設音量

  1. 主畫面向上滑動,然後點選設定 > 音效
  2. 針對各種音源類型,滑動音量控制列。

覺得這篇文章有用嗎?

謝謝您!